praktijk voor logopedie

Logopedie voor volwassenen, kinderen en preverbale logopedie  

Logopedie voor kinderen 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Preverbale of prelogopedie :  voor 0-2 jarigen

Als de communicatieve ontwikkeling niet goed verloopt of als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie worden gegeven. Daarvoor heeft u een verwijzing  nodig van het consultatiebureau, uw huisarts of een kinderarts. 

www.prelogopedie.nl

 


"In 2013 heb ik de huiselijke en gezellige praktijk in Haarlem speciaal opgezet om jonge (angstige) weinig sprekende kinderen een veilige therapieomgeving te bieden"...


Spraak en taal 

Kinderen met spraak- en taalproblemen kunnen zich niet goed uiten en worden door hun omgeving niet altijd begrepen. Dit kan leiden tot opstandig of juist teruggetrokken gedrag. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. De logopedist traint de spraak, het taalgebruik, taalbegrip en luistergedrag. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de spraak, woordenschat en zinsbouw. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.               Lezen en spelling 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdig aandacht besteden aan het fonemisch bewustzijn, lees-en spellingproblemen kan doen voorkomen of in ieder geval verminderen. 

Door gerichte training kunnen kinderen beter inhaken op de lesstof op school, waardoor het leesplezier en zelfvertrouwen zullen toenemen. 

Ik heb veel ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen met ernstige lees-en spellingproblemen en dyslexie.  


Stem en zang 

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. 

Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen of keelschrapen . 

Naast stemoefeningen op de praktijk wordt ingegaan op stemsparende technieken. 


Spraak en orthodontie 


Open mondgedrag of een verkeerde tongpositie tijdens het praten en slikken kunnen gebitsveranderingen veroorzaken. Ook gebeurt het regelmatig dat na orthodontie toch weer een gebitsverschuiving plaatsvindt. De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden namelijk voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Door een juiste manier van slikken en articuleren aan te leren, kan de gebitsstand aanzienlijk verbeteren en zal de spraak niet meer afwijkend klinken. Verkeerde mondgewoontes 

Langdurig  duim, vinger- of speenzuigen kan de oorzaak zijn van verkeerde mondgewoontes. 

Onder verkeerde mondgewoontes wordt verstaan: 


Mond ademen 

Hiervan spreken we als de lippen vaak geopend zijn en door de mond i.p.v. door de neus wordt geademd. Vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. De tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven te weinig tegendruk. Mondademhaling is veelal verbonden met KNO (keel, neus,oor) problemen. Ook is de gewoonte door de mond te ademen niet goed voor de algehele gezondheid.


Verkeerde slikgewoonte 

Bij een verkeerde manier van slikken wordt de tong krachtig tegen de tanden geduwd, met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden (naar voren en opzij) en een open beet kan ontstaan (ruimte tussen de tanden).  Een verkeerde slikgewoonte , open mondgedrag en afwijkende spraak zijn met elkaar verbonden.


 

Foutieve spreekgewoonte 

Wanneer de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens het slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t,n,d,s,l,z zal de tong naar voren komen. Dit kan hoorbaar zijn als slissen. 


Moeilijk kunnen spreken  

Er zijn verschillende spraakstoornissen. Wanneer er sprake is van een fonologische stoornis kunnen kinderen vaak wel losse klanken uitspreken maar deze niet op de juiste plaats in een woord gebruiken. daardoor zijn deze kinderen moeilijk te verstaan. De logopedist test wat wel en niet toelaatbaar is binnen de spraakontwikkeling van het kind. 


Er zijn ook andere oorzaken waardoor kinderen moeilijk kunnen spreken. Deze kinderen kunnen een spraakstoornis ( en een taalstoornis)  hebben ten gevolge van een neurologische stoornis, een aangeboren hersenafwijking , een motorische stoornis of een ziekte, Deze kinderen hebben veel zorg nodig .